දැන් අපිටත් ලාබෙට LED ලයිට් බල්බ්

විදුලි බිලත් වැඩි වේගෙන යන එකේ CFL Bulb දාන්න හැදුවත් හොඳ එකක් රු.500කට එහා! ඉතින් කාලයක් තිස්සේ මම LED Bulb ගැන හොය හොයා හිටියේ. ළඟකදි පිටකොටුවේ පලවෙනි හරස් වීදියේ රස්තියාදු වෙන වෙලාවක දැක්කා නානාප්‍රකාරයේ LED බල්බ් විකුණන්න දාලා, කොටින්ම pavement එකේ තියෙනවා 3w ඒවා රු.350 ඉදන් ! ඒ ගැන වැඩිය විස්වාස නැති හින්දා මම ගියා තොග කඩේකට, […]

Reducing customer queues at banks

One of the biggest time consuming and expensive aspects for any bank is how much of customer traffic flow in to their branch network, i.e. the number of customers visiting the branches. Customer service is a critical aspect of any bank that can impact it negatively or positively. Whereas, the international banks are known for […]