පික්චැර් පිස්සා මූවී සර්වර් එකක් හදපු හැටි

නිවාඩු දවසේ කට්ටිය අලුත් චිත්තරපටියක් නරඹමින් චිත්‍රපට බැලීම මගේ ප්‍රධාන විනෝදාංශ වලින් එකක්. ඉස්සරනම් සිනමා ශාලාවට ගිහින් බැලුවත් පස්සේ VHS ප්ලයෙර් එකටත්, ඊට පස්සේ VCD, එයින් පස්සේ DVD එකටත් මාරු වුන හින්දා ගෙදර ඉඳන් නිවාඩු පාඩුවේ චිත්‍රපට බලන්න පුරුදු වුනා. මම කැමතියි ලස්සන කවරයක් සමග නිවැරදි sub-title තියෙන high-quality චිත්‍රපට එකතු කරන්න. අදටත් රාක්කයක් පිරෙන්න […]

Using NuSOAP Server & Client with CodeIgniter

One of the recent projects required integrating a 3rd party application. The backend was developed using CodeIgniter v3 running on PHP v5+. I emphasized on standards and chose SOAP as the integration technology. Although PHP v5 has native support for SOAP server and client, I wanted to prevent re-inventing the wheel. That’s when I bumped […]