දැන් අපිටත් ලාබෙට LED ලයිට් බල්බ්

විදුලි බිලත් වැඩි වේගෙන යන එකේ CFL Bulb දාන්න හැදුවත් හොඳ එකක් රු.500කට එහා! ඉතින් කාලයක් තිස්සේ මම LED Bulb ගැන හොය හොයා හිටියේ. ළඟකදි පිටකොටුවේ පලවෙනි හරස් වීදියේ රස්තියාදු වෙන වෙලාවක දැක්කා නානාප්‍රකාරයේ LED බල්බ් විකුණන්න දාලා, කොටින්ම pavement එකේ තියෙනවා 3w ඒවා රු.350 ඉදන් ! ඒ ගැන වැඩිය විස්වාස නැති හින්දා මම ගියා තොග කඩේකට, […]

BIOS updating with a Bootable CD !

Yes, that’s exactly the problem I faced today morning. My Asus-P5VDC-MX based PC started throwing me the (infamous) mup.sys error. It goes like this, I click the ‘ON’ button, I see the BIOS messages and the screen is full of vertical lines, dots mostly. Windows XP shows the familiar ‘Do you want to goto SAFE BOOT’ […]

Robot hand PC interface

I guess my love for robots started when I was in eighth grade or so. It must be the tele-series ‘Battle Star Galactica‘ and continues visits to my school library’s, ‘science – reference only’ section. The various colorful sci-fi dreams kept my head full. I had sketches of weird machines all over my textbooks! The […]